Tartu Descartes'i Kooli karjääriõpe

EESMÄRGID

Karjääriõppe eesmärgiks on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, anda teavet muutuvast töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

TULEMUSED

I kooliaste

Õpilane mõistab töö tähtsust, teab vanemate (pereliikmete ameteid), osaleb klassi karjääriõppealastes tegevustes.

II kooliaste

Õpilane tunneb erinevaid elukutseid, mõistab hariduse seost elukutsetega, tegeleb oma huvide, võimete uurimise ja arendamisega.

III kooliaste

Õpilane on kujundamas realistlikku pilti iseendast, teab haridustee jätkamise võimalusi, oskab koguda ja analüüsida karjäärialast infot, omab teadmisi tööturust, oskab luua seoseid hariduse ja töömaailma vahel, on valminud esialgne lühemaajaline  karjääriplaan. Õpilasele vahendatakse teavet edasiõppimisvõimaluste kohta ning luuakse võimalus saada karjäärinõustamist.

TEGEVUSED

Valdkonnad: Enesetundmine, tööturg, elukutsed,  õppimisvõimalused, karjääriotsuste langetamine.

Karjääriõpe läbiva teemana ainetundides. Loengud, karjääripäev, töötoad, õppekäigud ettevõtetesse, töövarjupäev, karjäärinurk kooli kodulehel, karjääriinfo stend, koolide külastus, temaatiliste joonistuste, plakatite, fotode konkurss, võimete testimise ja muude kutsesobivustestimiste korraldamine, tegevuse kajastamine kooli infolehes,  õpilaslaat, kohtumised erinevate ametite esindajatega, personaalne ja grupinõustamine, temaatilised klassijuhatajatunnid, kohtumised huvitavate inimestega.

TDK karjääriõppe korralduskava on vastavalt vajadusele muutuv dokument, mida regulaarselt kord aastas läbi vaadatakse. Põhjalikumalt uuendatakse tegevuskava iga kolme aasta tagant.